kancelaria magdalena górna

Prawo cywilne

  1. Home
  2. Prawo cywilne

Prawo cywilne

adwokat magdalena górna prawo cywilne

Profesjonalna pomoc

Prawo cywilne jest gałęzią prawa obejmującą zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi, prawnymi, a także innymi podmiotami - wedle zasady równorzędności podmiotów. Pomoc prawną w tej dziedzinie świadczy Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Górna. Dzięki fachowej wiedzy, praktyce i umiejętnościom z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz intelektualnej, prawa spółdzielczego, prawa upadłościowego i naprawczego, lokalowego oraz ksiąg wieczystych i hipoteki łódzka kancelaria prawa cywilnego otacza opieką prawną osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.

Umiejętne zastosowanie przepisów oraz norm społecznych (zasad współżycia społecznego oraz zwyczaju) w połączeniu z profesjonalizmem, wiedzą praktyczną oraz dobrym kontaktem z Klientem pozwalają mi jako Państwa adwokatowi prowadzić sprawy zwieńczone sukcesem. Sprawy cywilne należą niekiedy do spraw bardzo delikatnych, prowadzenie których wymaga od adwokata taktu oraz odpowiedniego podejścia. Jako prawnik w swojej pracy dbam o to, aby komfort moich klientów pozostał niezachwiany. Korzystający z pomocy mojej łódzkiej kancelarii adwokackiej wiedzą, iż mogą mnie jako swojego adwokata z dziedziny prawa cywilnego obdarzyć pełnym zaufaniem, bowiem posiadam wysokie standardy moralne. W poszanowaniu zasad etyki adwokackiej świadczę usługi prawne na najwyższym poziomie merytorycznym, co w połączeniu z dobrym kontaktem z Klientem powala prowadzić sprawy cywilne zwieńczone sukcesem. Dla Państwa jest to wygrana, dla mnie zaś satysfakcja zawodowa.

Umowy, spory z kontrahentami

Kancelaria prawna świadczy pomoc z dziedziny prawa cywilnego również m. in. w kwestiach takich jak sporządzanie, opiniowanie umów (w tym umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, zamiany, o dzieło, użyczenia, pożyczki, zlecenia etc.) oraz wypowiadanie i rozwiązywanie umów. Jako Państwa adwokat doradzam także w sporach z kontrahentami.

kancelaria magdalena górna prawo cywilne

Opinie prawne, pisma w postępowaniu przedsądowym, pisma procesowe

Kancelaria adwokacka adwokata Magdaleny Górnej opracowuje specjalistyczne opinie prawne, przedsądowe wezwania do zapłaty oraz inne pisma w postępowaniu przedsądowym. Moi Klienci mogą liczyć na profesjonalna pomoc prawną w zakresie sporządzania pism procesowych takich jak: pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, wnioski oraz wszelkie pozostałe pisma procesowe. W zakresie działalności kancelarii leży także sporządzanie środków odwoławczych od wyroków. Jako Państwa adwokat pomagam sporządzając pisma takie jak: apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Dochodzenie roszczeń

Jako adwokat klientów mojej kancelarii prawnej reprezentuję także w sprawach o zapłatę, dotyczących wierzytelności (po stronie wierzyciela bądź dłużnika). Kancelaria adwokacka adwokata Magdaleny Górnej zajmuje się dochodzeniem roszczeń m. in. z tytułu: niewykonania bądź nienależytego wykonania umów, dotyczących służebności (w tym: drogi koniecznej, przesyłu - w związku z posadowieniem urządzeń przesyłowych na terenach prywatnych), użytkowania wieczystego.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Górna z siedzibą w Łodzi świadczy fachową pomoc prawną także w zakresie spraw dotyczących kwestii takich jak: darowizna, odwołanie darowizny, nabycie i przeniesienie własności, współwłasność, zniesienie współwłasności, postępowania działowe, wady oświadczenia woli, przedawnienie roszczeń, ograniczone prawa rzeczowe (np. zastaw), skarga Pauliańska, ochrona prawa własności oraz posiadania. Jako adwokat od prawa cywilnego prowadzę też sprawy klientów dotyczące uznawania wyroków sądowych zagranicznych, gwarancji i rękojmi, prawnych regulacji ochrony konkurencji i konsumentów.

kancelaria magdalena górna prawo cywilne

Jako Państwa pełnomocnik doradzam w sytuacjach dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli, Klientów otaczam pomocą prawną w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej za naruszenie praw pacjenta.

Do zakresu działalności kancelarii należy prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej, spory sądowe w sprawach o naruszenie wizerunku oraz ochrona dóbr osobistych. Sporządzam oraz popieram w sądzie odwołania od decyzji ZUS.

Ponadto moi Klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc prawną w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia częściowego lub też całkowitego osoby, która wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Jako Państwa pełnomocnik pomagam prowadzić postępowania polubowne oraz mediacje. Klientów kancelarii adwokackiej z siedzibą w Łodzi reprezentuję w postępowaniu mediacyjnym, gdyż wierze, iż niekiedy polubowne rozwiązanie sporu jest jego najlepszym i najszybszym zakończeniem.

Jako adwokat klientów mojej kancelarii reprezentuję przed sądami w postępowaniu sądowym, jak również w postępowaniu egzekucyjnym oraz w windykacji należności.

Kontakt
  • Ul. Andrzeja Struga 26 lok. 23, 90-513 Łódź
  • kontakt@adwokatgorna.pl
  • +48 606 245 859
Skontaktuj się ze mną już teraz